Huishoudelijk reglement

 1. Lid van OBC Bollenstreek kunnen zijn personen die de leeftijd van 16 jaar of ouder hebben bereikt.
 2. Leden zijn niet verplicht een oldtimerbromfiets tot maximaal 50 cc te bezitten.
 3. Bij de door de OBC georganiseerde ritten kan uitsluitend worden deelgenomen op een bromfiets tot 50 cc die tenminste 20 jaar oud is.
 4. De bromfiets moet tenminste een snelheid van 40 km/uur behalen.
 5. De bromfiets moet tenminste W.A. verzekerd zijn en een geldig kenteken bezitten. De bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs of bromfietscertificaat.
 6. Bij de door de OBC georganiseerde ritten wordt er naar gestreefd dat de deelnemers rijden op moderne schone brandstof. Productie van overmatige rook en stank schaadt het aanzien van onze liefhebberij en is niet goed voor de gezondheid van de leden.
  Schone brandstof kan zijn Ecomaxx, Aspen, Stihl, Triboron met Ethanolvrije benzine of gelijkwaardig.
 7. Het bestuur kan de leden verplichten bij Megaritten de in punt 6 beschreven brandstof te gebruiken, zodat de leden niet gedurende langere tijd in de rook en stank van andere bromfietsen moeten rijden.
 8. Leden moeten zich aan de voorgeschreven verkeersregels houden en dragen een helm. Door rood licht rijden hoort niet.
 9. Tijdens de rit is alcoholgebruik c.q. drugsgebruik zeer ongewenst.
 10. Leden hebben altijd enige reserveonderdelen bij zich, zoals een bougie, kabeltje e.d.  zodat kleine gebreken tijdens de ritten kunnen worden verholpen.
 11. Deelname aan door OBC georganiseerde ritten is slechts mogelijk voor de leden.
 12. Leden kunnen maximaal één keer per jaar een introducé uitnodigen om deel te nemen aan een rit, mits wordt voldaan aan de overige eisen die in dit reglement zijn genoemd.

Niet-leden kunnen ter kennismaking met de OBC Bollenstreek één keer aan een rit deelnemen.

 1. Deelname aan de ritten is op eigen risico. Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, ongevallen of anderszins, alles in de ruimste zin van het woord.
 2. Van de leden wordt verwacht actief mee te denken aan het uitzetten van leuke tochten. Dit komt de variatie ten goede. Er is binnen de OBC een rittencommissie die hierbij een lid kan helpen.
 3. Tijdens de ritten wordt zoveel mogelijk een door de OBC beschikbaar gesteld hesje gedragen.
 4. Als leden tijdens de rit van plan zijn eerder de groep te verlaten dan wordt dat gemeld bij de voorrijder van de rit en wordt het hesje ingeleverd.
 5. Tussen de voorrijder en de laatste rijder vindt in de regel communicatie plaats via portofoons.
 6. Leden die zich misdragen en zich niet aan de regels houden kunnen door het bestuur worden uitgesloten van deelname aan ritten. Het bestuur kan niet accepteren dat de goede naam van de club wordt beschadigd door ongepast gedrag. Tot royement kan in een dergelijk geval door het bestuur worden besloten.
 7. Het bestuur organiseert in clubverband ook andere activiteiten, zoals een barbecue, feestavond of bezoek aan oldtimerfestivals, musea e.d. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor deelname en eventuele schade, ongevallen e.d. die hiervan het gevolg kan zijn.
 8. Kosten voor bezoek aan musea e.d. zijn voor eigen rekening, tenzij het bestuur vooraf heeft aangegeven die kosten geheel of gedeeltelijk voor rekening van de OBC te nemen.
 9. Het bestuur behartigt de belangen van de OBC Bollenstreek
 10. Het bestuur beheert de financiën en eigendommen van de OBC, bereidt de besluiten van de Algemene Leden Vergadering voor en voert deze uit. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en kan in spoedeisende gevallen handelend optreden. Het bestuur bewaakt dat er geen negatief financieel resultaat wordt bereikt.
 11. Het bestuur verzorgt de in- en externe contacten, brief- en mailcontacten, website en houdt een administratie bij.
 12. Indien er tijdens het boekjaar een vacature ontstaat in het bestuur dan wordt niet eerder dan in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering een voordracht voor een nieuw bestuurslid gedaan.
 13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Besluiten mogen niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen en statuten van de OBC Bollenstreek.

Vastgesteld tijdens de ALV d.d. 17 maart 2023